Ζητούνται αρχειονόμοι–βιβλιοθηκονόμοι για απόσπαση στον «Συνήγορο του Πολίτη»

ΣΥΝ (1)Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», προκειμένου να καλύψει αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικού προσωπικού, κλάδου Αρχειονόμων – Βιβλιοθηκονόμων ή κλάδου Αρχειονόμων κατηγορίας Π.Ε. από φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη (βλ. σχ. τη με αρ. 2/37007/08 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2150/τ. Β΄/16-10-2008) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. π.δ/τος 273/1999 (ΦΕΚ Α΄ 229/1999) “Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη”).

Υπάλληλοι των επιθυμητών προαναφερθέντων τυπικών προσόντων που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected], υποβάλλοντας ταυτόχρονα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται απαραιτήτως: τυπικά προσόντα, υπηρεσία προέλευσης, στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης, εμπειρία κ.λπ., ενώ προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30/09/2014.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, δίδονται στα τηλέφωνα 2131306658, 2131306686 και 2131306651 (κυρίες Λαγιάκου Ελένη, Καλαματιανού Μαρία και Ευαγγέλου Πολυξένη), κατά τις ώρες 09:00 – 16:30.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!